Image

Asistenţă procedura insolvenţei

Cabinet Individual de Insolvenţă “Bradu Nicoleta-Dorina” supune analizei şi atenţiei dumneavoastră OFERTA PROFESIONALĂ în vederea numirii în calitate de administrator/lichidator judiciar în speţele instrumentate de către societatea dvs.

Titularul cabinetului este Bradu Nicoleta-Dorina, jurist cu o vastă experienţă bazată pe cunoştinţe practice şi teoretice solide în domeniul procedurii insolvenţei.

Politica firmei este aceea de a asigura performanţa, servicii de calitate, implicarea rapidă în problemele financiare, tehnice şi juridice ale societăţilor aflate în insolvenţă.

Oferta noastră profesională conţine următoarele servicii:

I. Consultanţă în Pre insolvenţă

II. Procedura mandatului ad-hoc:

Mandatarul va putea propune ştergeri, reeşalonări sau reduceri parţiale de datorii, continuarea sau încetarea unor contracte în curs, reduceri de personal precum şi orice alte măsuri considerate a fi necesare.

III. Procedura concordatului preventiv:

La cererea conciliatorului, judecătorul sindic va putea impune, prin hotărâre de omologare, amânarea scadenţei creanţelor creditorilor nesemnatari cu 18 luni. În această perioadă nu vor curge dobânzi, penalităţi şi alte cheltuieli aferente creanţelor respective.

IV. Consultanță în insolvență:

Determinarea stării de insolvenţă. Insolvenţa iminentă;

 • Continuarea exploatării după deschiderea procedurii;
 • Depistarea cauzelor insolvenţei;
 • Analiza modului de conducere a activităţii curente a debitorului aflat în insolvenţă;
 • Viabilitatea planului de reorganizare;
 • Urmărirea implementării planului de reorganizare;
 • Analiza necesară deciziei de solicitare a anulării actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor;
 • Analiza contractelor în curs de execuţie;
 • Analiza posibilităţii executării de către creditorii garantaţi a unor bunuri puse în garanţie;
 • Modalităţi de valorificare a bunurilor din averea debitorului;
 • Încheierea de tranzacţii;
 • Determinarea prejudiciilor

V. Deschiderea procedurilor şi administrarea judiciară sau specială

A. Cadrul legislativ:
 • Lg. 85/2014 privind procedura insolvenţei;
 • Lg. 32/2000 completată şi modificată, privind societăţile de asigurare şi supraveghere a asigurărilor;
 • Regulamentul Consiliului European nr.1346/2000 privind procedurile de insolvabilitate

Faza premergătoare reprezintă perioada dintre deschiderea procedurii şi aprobarea planului de reorganizare sau trecerea la faliment.

B. Rolul administratorului judiciar în această etapă este guvernat de următoarele principii:
Principiul asigurării managementului de criză

Constă în luarea tuturor măsurilor necesare pentru stoparea degringoladei debitorului şi asigurarea mijloacelor necesare pentru desfăşurarea activităţilor.

Principiul evaluării obiective a situaţiei economice şi juridice a debitorului.

Administratorul judiciar, în vederea exprimării unui punct de vedere în legătură cu posibilităţile de reorganizare ale debitorului sau necesitatea trecerii la procedura falimentului, va trebui să efectueze o verificare, preferabil rapidă şi eficientă, a situaţiei acestuia din toate punctele de vedere.

Principiul realizării unui plan de reorganizare fundamentat şi viabil

Administratorul judiciar, dacă va considera posibilă redresarea societăţii, poate realiza el însuşi planul de reorganizare sau poate colabora cu creditorii sau debitorii în realizarea acestuia.

C. Elaborare plan restructurare

În cadrul acestei proceduri cabinetul nostru elaborează un plan de restructurare acceptat de debitor şi de creditorii relevanţi, plan care să permită continuarea activităţii debitorului şi acoperirea totală sau parţială a obligaţiilor acestora.

În urma negocierilor voluntare extrajudiciare planul de restructurare poate include:

 • Modalitatea de valorificare a unor active;
 • Modificarea termenelor de plată a creanţelor;
 • Remiteri de datorie;
 • Injectare de capital suplimentar;
 • Constituirea de garanţii;
 • Conversia creanţelor în acţiuni;
 • Implementarea strategiei de management a debitorului.

Restructurarea obligaţiilor este o concesie, iar nu un drept.

VI. Falimentul şi lichidarea judiciară

A. Cadrul legislativ:

Lg. 85/2014 privind procedura insolvenţei;

Lg. 32/2000 completată şi modificată, privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor.

Regulamentul CE nr.1346/2000

B. Principii:

Principiul procedurii concursuale.

Toţi creditorii se bucură de o atenţie egală din partea lichidatorului judiciar, acesta având o poziţie echidistantă şi echilibrată faţă de creditori şi în raporturile dintre aceştia şi reprezentanţii acţionarilor;

Principiul respectării stricte a normelor procedurale în cadrul activităţilor desfăşurate în afara instanţei.

Acest principiu se reflectă în realizarea atribuţiilor lichidatorului legate de notificări, inventarierea şi evaluarea bunurilor şi valorificarea acestora;

Principiul maximizării valorii averii debitorului.

Lichidatorul judiciar va face tot ce îi stă în putinţă pentru anularea sau desfiinţarea actelor juridice care au provocat şi continuă să provoace pierderi debitorului, pe de o parte, şi va desfăşura cu fermitate toate acţiunile legale ce îi stau la îndemână în vederea recuperării sumelor datorate de debitorii debitorului;

Principiul celerităţii.

Lichidatorul judiciar va face eforturi susţinute pentru parcurgerea rapidă a tuturor etapelor procesuale în vederea valorificării cât mai rapide a bunurilor şi distribuirii sumelor obţinute către creditori.

Pe baza colaborării cu experţi tehnici agreaţi de către Ministerul Justiţiei, evaluatori membri titulari ANEVAR, consultanţi financiari atestaţi CNVM, experţi contabili/auditori membrii CECCAR şi CAFR se asigură optimizarea activităţii, în vederea reorganizării/lichidării societăţilor supuse procedurii instituite de legea 85/2014.

Valorificarea activelor se realizează în condiţiile pieţii, având la dispoziţie o reţea de marketing eficientă.

Componenta financiară constă în remunerarea administratorului/lichidatorului judiciar care se va face în condiţiile legii, într-un cuantum agreat de creditori şi aprobat de către instanţă.

În situaţia în care debitorul nu are bunuri onorariul se va acorda din fondul de lichidare, pe baza devizului de lucrări aprobat de către instanţă.

Prin prezenta ofertă ne asumăm angajamentul de confidenţialitate asupra datelor şi informaţiilor puse la dispoziţie de către instanţă, debitor sau creditori.

Avem convingerea că oferta profesională va corespunde exigenţelor dumneavoastră şi suntem onoraţi să vă oferim serviciile noastre.